Oferta

Zarządzanie i administrowanie nieruchomością to praca z ludźmi i dla ludzi. Rozumiemy to. Treść niniejszej oferty oddaje więc obraz świadczonych przez nas usług o tyle, o ile jest ona rozpatrywana w duchu tej naczelnej zasady naszego zawodu.

Obsługujemy nieruchomości nowe, kilkudziesięcioletnie budynki pochodzące z zasobów komunalnych oraz zabytkowe kamienice. Wśród naszych klientów znajdują się zarówno Wspólnoty Mieszkaniowe utworzone na gruncie przepisów ustawy o własności lokali, jak i powstałe z zasobów spółdzielni mieszkaniowych.

Oferujemy obsługę:

 • prawną,
 • finansowo – księgową,
 • administracyjną,
 • techniczną.

Obsługa prawna

 • Opracowywanie i opiniowanie wszelkich umów oraz dokumentów niezbędnych do racjonalnego zarządzania nieruchomością
 • Reprezentowanie zleceniodawców przed sądami powszechnymi, organami administracji rządowej i samorządowej egzekucyjnymi oraz podatkowymi, na podstawie stosownych pełnomocnictw
 • Regulowanie stanu prawnego nieruchomości
 • Przygotowywanie opinii we wszelkich kwestiach związanych z obsługą nieruchomości
 • Prowadzenie całokształtu spraw związanych z inwestycjami termomodernizacyjnymi

Obsługa finansowo-księgowa

 • Założenie i obsługa rachunku bankowego
 • Sporządzanie naliczeń miesięcznych wymiarów opłat eksploatacyjnych oraz z tytułu mediów dostarczanych do indywidualnych lokali
 • Sporządzanie rozliczeń zaliczek wpłacanych na koszty utrzymania lokali i części wspólnych nieruchomości
 • Aktualizowanie i rozliczanie opłat za media dostarczane do nieruchomości
 • Przygotowanie rocznego planu gospodarczego dla nieruchomości
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych dla nieruchomości
 • Windykacja należności
 • Prowadzenie ewidencji księgowej dla nieruchomości
 • Sporządzanie stosownych deklaracji US i ZUS

Obsługa administracyjna

 • Zapewnianie dostaw usług komunalnych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości
 • Ubezpieczenie nieruchomości
 • Utrzymanie porządku i czystości w budynku i jego obrębie
 • Przeprowadzanie inwentaryzacji obiektu
 • Wykonywanie zarządzeń porządkowych organów samorządowych
 • Przygotowywanie i doręczanie książeczek opłat dla właścicieli lokali
 • Prowadzenie wykazu lokali i wykazu najemców
 • Organizowanie zebrań właścicieli nieruchomości
 • Prowadzenie korespondencji z właścicielami oraz lokatorami nieruchomości

Obsługa techniczna

 • Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji technicznej, w tym książki obiektu budowlanego
 • Przeprowadzanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów instalacji
 • Zabezpieczanie bieżących napraw i konserwacji
 • Zapewnianie nadzoru nad robotami remontowymi
 • Sporządzanie planu potrzeb remontowych
 • Przygotowywanie i aktualizacja planów remontowych i modernizacji nieruchomości, w oparciu o przewidywane środki finansowe oraz na podstawie przeprowadzonych kontroli technicznych.
 • Wyłanianie wykonawców robót remontowych w oparciu o uzgodnione wcześniej procedury